Algemene Voorwaarden van NELI is in werking getreden op 24-01-2016

Artikel 1 – Algemeen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de cursist taaltrajecten verwerft in verband met diensten die door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de diensten gedurende een bepaalde periode;
 5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 6. De voorwaarden die de ondernemer opstelt betreffende zijn diensten zijn bindend. De toepasselijkheid van andere voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 

Naam ondernemer

 1. Hoogendijk, NELI, Postadres: Noldijk 89, 2991 VH Barendrecht

Leslocatie:
Mgr. Nolenslaan 99B, 3119 EB Schiedam

taal.neli@gmail.com

KvK-nummer; 64762025

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en cursist.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de cursist beschikbaar gesteld, zie website NELI.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cursist mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cursist duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht van diensten

 1. De cursist kan een overeenkomst met betrekking tot inschrijving van een taaltraject, gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen, zonder opgave van reden(en), schriftelijk ontbinden, zie bijlage 1 voor opstellen van de herroeping. De ondernemer mag de cursist vragen naar de reden(en) van herroeping, maar deze niet verplichten reden(en) op te geven.
 2. De in artikel 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de cursist de overeenkomst bij NELI heeft ondertekend.

 

Artikel 6 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dient de cursist het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze betaling dient gedaan te worden in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. De cursist heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Indien de cursist niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, kan deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling, en de ondernemer de cursist een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, de toegang tot het volgen van het taaltraject te weigeren. Na betaling binnen de gegunde 14 dagen, heeft de cursist weer toegang tot deelname aan het taaltraject. De wettelijke rente die de cursist verschuldigd is, en de ondernemer gerechtigd is te innen, omdat er door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening zijn gebracht, betreffen 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de cursist afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 7 – Klachtenregeling

Zie klachtenregeling NELI op de website.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer heeft een inspanningsverplichting jegens de cursist maar nooit een resultaatsverplichting.
 2. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, of emotionele schade, die de cursist ondervindt.Artikel 9Uitvoering en wijzigingen overeenkomst
  1. De ondernemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  2. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is deze te wijzigen, of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de ondernemer op en is daarom voor de cursist geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
  5. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de ondernemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de te verrichten werkzaamheden.

 

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding

 1. De ondernemer is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ondernemer kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de cursist onmiddellijk opeisbaar.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: W.Hoogendijk

Noldijk 89

2991 VH Barendrecht

taal.neli@gmail.com

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende diensten: [aanduiding taaltraject]*,

herroept/herroepen.

 • Overeenkomst ondertekend op [datum ondertekening overeenkomst]*

 

 • [Naam cursist(en)]*

 

 • [Adres cursist(en)]*

 

 • [Handtekening cursist(en)]*